§ 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som

a)

fremmer andres prostitusjon, eller

b)

leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

https://ordbok.uib.no/fremme

Ordet fremme har flere ulike betydninger i ordbøkene. I loven er det som regel slik at det er kun en av betydningene som er relevante. I dette tilfellet er det "sette i verk, gjennomføre", dvs. den tradisjonelle betydningen av hallikvirksomhet der en mellommann som tar del av fortjenesten er med å gjennomføre salg til en kunde der denne enten inngår avtalen om kjøp av seksuell tjeneste, kjører den prostituerte til kunden og sitter utenfor, eller har liknende fysisk funksjon på et bordell.

Dette inkluderer ikke tilfeller der gjennomføringen beviselig er for kundens skyld f.eks. i form av å kjøre taxi eller personlig assistanse til funksjonshemmede, da dette ikke er lovens intensjon som er å stoppe utnyttelse av de prostituerte. Forarbeidene til loven 3.2.1 beviser dette siden det står at "Hallikparagrafen beskytter prostituerte mot menneskelig og økonomisk utnyttelse" der utnyttelse kun var ment å ramme halliken siden det på den tiden var lovlig å kjøpe seksuelle tjenester, og det står skrevet "hallikvirksomhet" rett over i overskriften. Bruk av vakt som får fast betaling per time og ikke setter i verk prostitusjon er lovlig.

Hallik er definert i Oxford dictionary
som en person som kontrollerer prostituerte og arrangerer klienter for dem, mot å ta en prosentandel av deres inntekter. Å selge tjenester som f.eks. annonser eller drive gratisforumer med samme innhold har derfor ingen ting med hallikvirksomhet å gjøre, og de som hevder dette misbruker språket på det groveste. Det ville være fullstendig ulogisk å ha samme strafferamme for halliker som utnytter jentene med å sette i verk prostitusjon fysisk og de som f.eks. kun tilbyr informasjonstjenester.

Forarbeider til loven nevner kun vanlig hallikvirksomhet slik definert i ordboken over for ordet "fremme". Siden det er åpenbart ingen gjør en slik fysisk jobb for den prostituerte uten å få del av fortjenesten eller annen menneskelig utnyttelse, og det ville være vanskelig å bevise betaling med kontanter, så har man ikke satt betaling eller andre tjenester som nødvendig premiss i loven for å gjøre den mye lettere å håndheve i tilfeller som er vanskelig å bevise.

I forarbeidene beskrives det å fremme andres prostitusjon på en uklar måte som "å bidra til at utukten kan finne sted". Å hjelpe med informasjon som kan brukes senere til gjennomføring av noe, er ikke det samme som å bidra til den fysiske hendelsen, like lite som en blogg som omtaler godteri og annen usunn mat bidrar (medvirker) til at folk spiser for mye av det og i verste fall dør av overvekt. Å hevde slikt er å mene at de som sprer informasjon har ansvar for hvordan den blir misbrukt av andre, noe som vil fjerne all ytringsfrihet.

Ulike former for informasjon som ikke har noe med loven å gjøre er f.eks. 1) sette inn eller teknisk publisere tilbud, formidling eller etterspørsel av prostitusjon uten bruk av annonser eller annonser på steder som er ment for denne type info, 2) der formålet er å øke prostitusjon generelt i samfunnet med politisk argumentasjon om at det f.eks. senker antall voldtekter og derfor er positivt for samfunnet, 3) der formålet er å forhindre møte med kunder med å gi nyttig informasjon om kunder som skader jentene, 4) der formålet er å forhindre at en nettside blir misbrukt ved å verifisere prostituerte og andre som publiserer der slik f.eks. finn.no og mange andre gjør.

På den tiden ordet fremme ble tatt i bruk i loven over hundre år siden og man brukte ordet "utukt", var slik informasjon som nevnt her ikke-eksisterende fenomen og alt foregikk fysisk på gate eller bordell der en hallik kunne følge kvinnen og sette ting i verk fysisk. Det å fremme prostitusjon den gang var aldri ment som å hjelpe med informasjon, og slik feilaktig tolkning vil reversere den opprinnelige meningen om å stoppe utnyttelse av prostituerte til å kriminalisere å hjelpe uten tanke på egen vinning med å gi dem tilgang til gratis-forumer som ikke tar betaling. Dersom "fremme" inkluderte informasjon som er til hjelp for prostituerte, ville det være i strid med grunnloven §100 og ytringsfriheten.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Aj7yE/sexkjoepannonser-er-ikke-ulovlig

"Vi kan ikke forstå at det å drive et nettbordell ikke er å fremme prostitusjon, men vi tar dommen til etterretning, sier etterforskningsleder Harald Bøhler til VG. "

- Det er en fornuftig avgrensning som Høyesterett har foretatt ved at ikke den som utgir blader der prostituerte annonserer skal straffes for dette. Det ville vært noe særnorsk, og der stortinget har bestemt at straffbarhet skal forbeholdes de utvetydige annonser som er støtende i det offentlige rom, sier Elden til VG Nett.

Betalte innlegg (annonser) dekkes ikke av ytringsfriheten fordi formålet er å tjene penger og ikke ytre seg om noe. Å spre faktabasert informasjon om seksuelle tjenester på et gratisforum er derimot vernet av ytringsfriheten. F.eks. tobakkannonser kan ikke publiseres i Norge, men som redaksjonelt innhold på en nettside kan en ytre seg fritt om dette og anbefale folk å bruke et gitt tobakkmerke.

inno-199900-092.pdf

Sitat fra dokument over: Flertallet mener det er viktig å holde det offentlige rom fritt for slike annonser. Flertallet vil også understreke betydningen av å la barna vokse opp i et miljø der de ikke blir konfrontert med prostitusjon og sexhandel.

Ordet formidle betyr ifølge ordboken å være mellommann, noe som betyr her å sette inn en annonse for andre slik en hallik kan gjøre, og rammer ikke de som driver tekniske kommunikasjonssystemer som telefoni, Internet og automatiske nettsider som ikke setter inn annonsene. Dette er ikke relevant kun for siste ledd i paragrafen som nevner formidling, men også første ledd som gjelder å fremme fordi dersom det er lovlig å tilby slike tjenester ville ikke teknisk personell som driver en nettside vært ansvarlig for å fjerne noe som er lovlig lagt ut da dette ville vært å pålegge andre å være barnepike for voksne mennesker. Det ville være grunnlovsstridig usaklig forskjellsbehandling å kun straffe de som formidler men ikke de som tilbyr siden loven ikke gjør noen forskjell på dette.

Forarbeidene til loven (f.eks. 10.5.4 med formuleringen "ufrivillige lesere") gjør det klart at med offentlig kunngjøring menes annonser der tilfeldige personer som ikke ønsker informasjonen mottar den, spesielt med tanke på barn. Flertallet gjør det klart at det ikke er ønskelig med utvetydige annonser i det offentlige rom, og dette betyr ifølge ordbøkene et fysisk område som alle har tilgang til i form av f.eks. en uteplass der også barn oppholder seg. I den juridiske betydningen av offentlig rom skal "alle" forstås bokstavelig, og dekker ikke steder kun ment for enkelte voksne.

Magasiner og nettsider kun ment for de som oppsøker informasjonen er aldri nevnt i noen forarbeider, fordi den gangen loven ble skrevet eksisterte ikke Internet sider og det var ikke noen (for politikere) kjente magasiner som publiserte slikt innhold kun for de som oppsøkte informasjonen. Om forarbeidene leses som helhet og ikke bare tatt ut av sin sammenheng i løse sitater, er det sikkert at de som skrev loven tok for gitt at alle annonser ble publisert tilfeldige steder der ufrivillige som ikke ønsket informasjonen også mottok den.

Ordet kunngjøring ekskluderer dermed annonser på steder kun ment for voksne mennesker. Dersom "kunngjøring" var ment å dekke publikasjoner kun ment for de som ønsker slik informasjon, så ville samtlige prostituerte i Norge blitt rammet av loven og straffet, men bøter er sjelden praksis.

De prostituerte ville fått like mange kunder med å omskrive annonsene til å ikke tilby tjenestene på en utvetydig måte som loven forutsetter, så lovteksten ville være meningsløs om hensikten var å redusere antall kunder, men meningsfull om det var for å stoppe utvetydige annonser tilfeldige steder der barn leste dem.

https://lexico.com/definition/announcement

A notice appearing in a newspaper or public place and announcing something such as a birth, death, or marriage.

A piece of information given over a public address system.

‘a loudspeaker announcement echoed across the field’

Kunngjøring brukes praktisk talt aldri i vanlige språket om kun det å gjøre noe offentlig tilgjengelig som en bok, magasin, Internet side eller youtube video, men ifølge ordbøkene både på engelsk (som vist over) og norsk om å gå ut til mer eller mindre tilfeldige personer som f.eks. reklame sendt i postkassen eller rope ut budskap over høyttalere ovenfor en menneskemengde på en offentlig plass.

I VG omtalt ovenfor mente påtalemyndighetene og tingretten at det burde brukes første del av loven med 6 års strafferamme for det å kun utgi et voksenmagasin med annonser, mens det å være en hallik som sender til millioner husstander utvetydige tilbud om seksuelle tjenester som er svært plagsomt for de som ikke ønsker slik informasjon og i særdeleshet barn, kun skal rammes av andre del av loven som har 6 mnd, dvs. 1/12 så lang strafferamme. Lagmannsretten og høyesterett mente dette var totalt ulogisk og tolket ordet fremme slik at det ikke inkluderer annonsering, noe som er helt åpenbart dersom man ikke bevisst ønsker å terrorisere lovlydige borgere med meningsløse anklager, der det virkelige formål er å tvinge jentene til å skaffe seg hallik for å få kunder i stedet for å selv skaffe dem via annonser.

De mest åpenbare bevis for politisk aktivisme er når hensynsløse mennesker tenker som terrorister og bygger opp under det de selv omtaler som utnyttelse av de prostituerte, når de ønsker å forby gratisforumer for prostituerte for å tvinge dem over på betalingsider slik at de etterpå lettere kan få politiske partier med på å forby dem . Pga. høyesterett sin tidligere avgjørelse er det umulig å bruke innleggene i seg selv som argument men nettsidenes øvrige funksjonalitet angripes isteden i håp om at retten skal mene ordet fremme denne gangen skal inkludere det å verifisere de prostituerte eller gi dem informasjon så de ikke utsettes for vold! Siden verifisering av mistenkelige brukere er eneste måten å stoppe f.eks. hevnporno på, vil dette skape et enormt problem der livet til kvinner blir totalt ødelagt.

Det er fullstendig ulogisk at det skal være lov med annonser der en nettside tjener store penger på prostituerte, mens gratis forum skal være forbudt fordi de må verifisere brukere siden det er så lett å legge ut hevnporno der. Det ville være første gangen siden grunnloven ble dannet med unntak av da Norge ble okkupert av nazistene, at faktainformasjon som ikke krenker andres frihet blir forbudt og markerer et veiskille der prinsippet om ytringsfrihet avskaffes fullstendig. Det er utenkelig at Stortinget ønsker å fjerne ytringsfriheten med det motiv å forby viktig informasjon bare fordi prostituerte har fordel av det. Å forby å ytre den faktabaserte meningen om at noen er seriøse som verifisering innebærer, er det verste angrepet på ytringsfriheten siden hekseprosessene i middelalderen.

Verken stortingspolitikere eller justisdepartementet kan svare på hva ordet "fremme" er definert som i loven. Dermed vil det å tillegge ordet nye tidligere ukjente meninger i praksis være det samme som å lage en ny lov som ikke eksisterte før, noe som er veldig lett å forestille seg med en lov som sier at "X er forbudt" og hva X er for noe blir opp til retten å finne ut av etter at noen er anklaget for å ytre seg i strid med X uten at det er satt klart definerte grenser! Dette er helt åpenbart i strid med både grunnloven §97 (lover kan ikke ha tilbakevirkning i tid) og §100: "Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.".

Denne metoden å forurense språket på brukes av mennesker med totalitære meninger for å prøve å skape et problem, deretter vente på reaksjonen og så tilby en "løsning". Denne politiske metode er velkjent og beskrevet på utallige nettsider som en politisk metode å få folket til å godta lover som de ellers aldri ville godtatt: http://ethics.wikia.com/wiki/Problem_Reaction_Solution